Klacht over afluisteren advocaten

beheerdermedia Comments

Diekstra en Van der Laan

Het Leid­se ad­vo­ca­ten­duo Sé­bas Dieks­tra en Ro­bert van der Laan heeft bij mi­nis­ter Plasterk van bin­nen­land­se za­ken een klacht in­ge­diend te­gen de Al­ge­me­ne In­lich­tin­gen- en Vei­lig­heids­dienst (AIVD).

Aan­lei­ding is de af­fai­re rond een tech­niek­stu­dent die werd ge­volgd en af­ge­luis­terd van­we­ge een ter­ro­ris­me­ver­den­king. Dieks­tra en Van der Laan stap­ten in die kwes­tie naar de Com­mis­sie van Toe­zicht op de In­lich­tin­gen- en Vei­lig­heids­dien­sten, die in mei van dit jaar de AIVD op de vin­gers tik­te.
De klacht was deels ge­grond, luid­de het oor­deel, om­dat er voor een aan­tal on­der­zoe­ken naar de gan­gen van de stu­dent on­vol­doen­de zwaar­we­gen­de re­de­nen wa­ren.

Voor Dieks­tra en Van der Laan was daar­mee de kous niet af. Ze heb­ben hun agen­da’s ge­trok­ken en kwa­men tot de con­clu­sie dat ze in de tijd dat de tech­niek­stu­dent werd ge­tapt, bij­na da­ge­lijks te­le­fo­nisch con­tact met hem had­den.

,,Als te­le­foon­ge­sprek­ken van cliënt eind vo­rig jaar zijn ge­tapt, af­ge­luis­terd, op­ge­no­men of uit­ge­werkt, be­te­kent dit dat er ook ge­sprek­ken tus­sen cliënt en zijn ad­vo­ca­ten zijn on­der­schep­t”, schrij­ven ze aan Plasterk. ,,Het af­luis­te­ren van ge­sprek­ken tus­sen ad­vo­ca­ten en hun cliën­ten maakt in­breuk op het ver­scho­nings­recht van de ad­vo­caat.’’

Dieks­tra gaat er van uit dat de te­le­foon­ge­sprek­ken tus­sen de ad­vo­ca­ten en de tech­niek­stu­dent zijn af­ge­luis­terd, maar he­le­maal ze­ker we­ten doet hij dat niet. ,,Het ging om zeer ver­trou­we­lij­ke ge­sprek­ken met ie­mand die he­le­maal moe­de­loos was en zich flink in een hoek ge­drukt voel­de”, zegt hij. ,,De AIVD weet best wie ik ben, dus als ze aan het af­luis­te­ren wa­ren tij­dens onze ge­sprek­ken, dan had­den ze di­rect de knop uit moe­ten druk­ken. Je komt er pas ach­ter of ze dat echt ge­daan heb­ben, als je een klacht hebt in­ge­diend.’’

Dat de AIVD ad­vo­ca­ten niet zo­maar mag af­luis­te­ren, staat vast sinds een uit­spraak van de recht­bank in 2015. Dieks­tra en een an­de­re ad­vo­caat vroe­gen toen na­mens de CCBE, een Eu­ro­pe­se ad­vo­ca­ten­or­ga­ni­sa­tie, om een uit­spraak: stop­pen met af­luis­te­ren van ge­sprek­ken tus­sen ad­vo­ca­ten en cliën­ten of in elk ge­val toe­stem­ming van een on­af­han­ke­lij­ke rech­ter in zul­ke ge­val­len. De recht­bank be­paal­de in deze ‘af­luis­ter­zaak’ dat een on­af­han­ke­lij­ke in­stan­tie moet toet­sen of vei­lig­heids­dien­sten in be­paal­de ge­val­len mo­gen af­luis­te­ren.

(Leidsch Dagblad)