Hoge Raad: ‘Raadplegen politiesystemen voor eigen gebruik geen schending ambtsgeheim’

De Hoge Raad heeft vandaag arrest gewezen in een tweetal zaken van medewerkers van de Koninklijke Marechaussee rondom het voor eigen privégebruik raadplegen van ‘politiesystemen’.

In beide zaken heeft de wachtmeester in kwestie informatie uit de systemen opgevraagd terwijl dit niet-werkgerelateerd was, maar voor eigen privégebruik. De beide wachtmeesters hebben de informatie blijkens het bewijs in die zaken niet met onbevoegden gedeeld.

Ondanks dat de informatie nimmer met onbevoegden is gedeeld waren het Openbaar Minister en ook een aantal lagere rechters van mening dat er sprake was van schending van het ambtsgeheim zoals strafbaar gesteld in artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht.

De Hoge Raad is het hier (terecht) niet meer eens en oordeelt: 

,,Uit de wetsgeschiedenis volgt dat het ‘schenden’ van een geheim in de zin van artikel 272 Sr moet worden uitgelegd als het verstrekken van geheime gegevens aan een ander die tot kennisneming daarvan onbevoegd is. Gelet hierop geeft het oordeel van het hof dat de verdachte zijn ambtsgeheim heeft geschonden door geheime gegevens voor zichzelf te ontsluiten, blijk van een onjuiste rechtsopvatting.’’

Het arrest van de militaire kamer van het gerechtshof wordt in beide zaken vernietigd. De Hoge Raad verwijst de zaak terug naar het hof waar de zaak – met inachtneming van hetgeen is geoordeeld – opnieuw moet worden afgedaan.

Naast deze twee zaken zijn er nog een aantal vergelijkbare zaken van marechaussees in behandeling bij de Hoge Raad waar nog arrest in moet worden gewezen. De uitkomst in die zaken voor wat betreft het toetsingskader van het ‘schenden’ van het ambtsgeheim laat zich niet moeilijk raden.